Politics

VIDEO| Președintele CJ Hunedoara, pacient “sub acoperire” la UPU Deva, a fost ținut 45 de minute pe holuri: “Ori își schimbă comportamentul, ori pleacă acasă”


Nereguli găsite de Curtea de Conturi în mai multe UAT-uri din Alba: Drepturi salariale nelegale, decontări nejustificate sau lucrări supraevaluate

Din rapoartele Camerei de Conturi Alba realizate în urma misiunilor de audit derulate în cursul anului trecut au rezultat mai multe nereguli și abateri la mai multe unităţi administrative-teritoriale din Alba

Cele mai semnificative abateri care au generat prejudicii au fost identificate în zona cheltuielilor de private, a cheltuielilor de capital și a cheltuielilor cu bunuri și prestări de servicii, fiind determinate, în principal, de nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor bugetare.

În cazul celor 26 de misiuni de audit realizate de Camera de Conturi Alba în anul 2021, la nivelul unităților administrativ-teritoriale incluse în programul anual de activitate, evaluarea abaterilor constatate se prezintă, astfel:

Elit - Gustul Desăvârșit

Total abateri constatate în sumă de 30.538 mii lei, din care:

– Total prejudicii – în sumă de 3.949 mii lei, din care recuperate operativ – 1.652 mii lei;
– Total venituri suplimentare – în sumă de 632 mii lei, din care încasate operativ – 183 mii lei;
– Total abateri financiar-contabile – în sumă de 25.957 mii lei.

În acest sens au fost identificate abateri privind nerespectarea prevederilor legale ce reglementează stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul entităților auditate, în valoare totală de 1.354 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 6 mii lei, de natura:

– drepturi salariale (normă de hrană, sporuri acordate persoanelor numite în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, vouchere de vacanță) acordate peste nivelul maxim prevăzut de actele normative în vigoare, respectiv peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, abatere identificată în cazul: U.A.T.C. Almașu Mare, Cricău, Cut, Fărău, Mihalț, Râmeț și Roșia de Secaș.
– drepturi salariale (spor implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile) acordate și achitate peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare, respectiv peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, abatere identificată în cazul: U.A.T.M. Alba Iulia și U.A.T.C. Jidvei;
– drepturi salariale (spor dificultate) acordat și achitat nelegal, prin nepunerea în aplicare a trei hotărâri ale instanțelor de judecată, definitive și irevocabile, prin care au fost anulate Dispozițiile primarului privind acordarea sporului de dificultate în cuantum de 25%-50% din salariul de încadrare, pentru activitatea desfășurată în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca urmare a atacării acestora în Contenciosul Administrativ de către Instituția Prefectului Județului Alba, abatere identificată la U.A.T.C. Șibot;
– drepturi salariale (salarii de bază și sporuri) acordate și achitate peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare, abatere identificată la U.A.T.C. Șibot;
– drepturi salariale (salarii de bază) acordate în cazul unei persoane care ocupă funcția de secretar normal al comunei, în cuantum mai mare decât indemnizația lunară a funcției de viceprimar, contrar prevederilor legale din domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Sântimbru;
– indemnizații acordate unor consilieri locali în anul 2020, pentru ședințe de consiliu native la care aceștia nu au participat, contrar prevederilor legale ce reglementează acest domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Stremț.

Abateri privind efectuarea și decontarea nejustificată din bugetul native a unor cheltuieli în valoare totală de 299 mii lei, care nu au legătură cu activitatea desfășurată de entitățile verificate, din care s-a recuperat operativ suma de 18 mii lei, privind:

– plata unor servicii de colectare și transport deșeuri menajere pentru persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate, fără a fi luate măsuri pentru recuperarea acestor cheltuieli, de la beneficiarii acestor servicii, în cazul U.A.T.C: Berghin, Cetatea de Baltă, Daia Română, Șibot și Unirea.
– plata unor servicii de telefonie mobilă servicii de telefonie peste valoarea Contractului încheiat cu operatorul de servicii de telecomunicații, fără ca entitatea să ia masuri de recuperare a acestor cheltuieli, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare;
– decontarea nejustificată din bugetul native al U.A.T.C. Bucium a unei sancțiuni contravenționale, pentru care conducerea entității verificate nu au luat măsuri de recuperare a acestei cheltuieli de la persoanele răspunzătoare.
– decontarea nejustificată a unor cheltuieli cu deplasările, fără justificarea distanțelor și fără prezentarea documentelor justificative privind prețul carburantului utilizat, contrar reglementărilor în domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare;

Aspecte deficitare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor materiale, în valoare totală de 1.209 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 939 mii lei, respectiv:

– acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări supradimensionate, nereale, majorate nejustificat cu valoarea unor lucrări neexecutate, situație identificată în urma inspecțiilor efectuate de persoanele desemnate de entitatea verificată împreună cu echipa de audit, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare.
– acceptarea la plată și trecerea direct pe cheltuieli în anul 2020 a unor materiale (piatră spartă) achiziționată în baza unei facturi fiscale emisă de furnizor în anul 2018, fără să existe documente care să justifice necesitatea achiziției, necesitatea lucrărilor de reparații, identificarea locației privind aceste lucrări, recepția și consumul materialelor achiziționate, abatere identificată la U.A.T.C. Vințu de Jos.
– plata nejustificată a unor servicii de telefonie mobilă majorate nejustificat la U.A.T.C. Șibot
– plata nejustificată a unor bunuri achiziționate (echipamente IT) și care nu au fost efectiv livrate de furnizor, situație identificată urmare a inspecției pe teren la Școala Gimnazială Vințu de Jos – ordonator terțiar de credite la U.A.T.C. Vințu de Jos;
– plata nejustificată a unor contribuții către AIDA -TL, prin includerea eronată în deconturile de cheltuieli întocmite de către operatorul de transport public native, a redevenței care nu a fost decontată în perioada respectivă, precum și a cheltuielilor cu amortizarea pentru mijloace fixe folosite în comun de toți membrii asociației, Abatere identificată la U.A.T.M. Alba Iulia.

Aspecte deficitare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de investiții, în sumă totală de 1.087 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 689 mii lei, referitoare la:

– acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări supradimensionate, nereale, majorate nejustificat cu valoarea unor lucrări neexecutate, situații identificate în urma inspecțiilor efectuate de persoanele desemnate de entitatea verificată împreună cu echipele de audit, în sumă de 457 mii lei, din care s-a recuperat suma de 286 mii lei, abateri identificate în cazul: U.A.T.J. Alba, U.A.T.M. Alba Iulia, U.A.T.C. Almașu Mare, U.A.T.C. Berghin, U.A.T.C. Cetatea de Baltă, U.A.T.C. Cricău, U.A.T.C. Daia Română, U.A.T.C. Galda de Jos, U.A.T.C. Gârda de Sus, U.A.T.C. Jidvei, U.A.T.C. Mihalț, U.A.T.C. Rădești, U.A.T.C. Roșia de Secaș, U.A.T.C. Sântimbru, U.A.T.C. Stremț și U.A.T.C. Unirea.
– acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor situații de lucrări supraevaluate, prin actualizarea profitului și a cheltuielilor indirecte, contrar prevederilor legale în domeniu, sau care conțin articole de cheltuieli a căror prețuri unitare sunt superioare celor prevăzute în propunerea financiară, anexă la contractele de lucrări încheiate, în sumă de 630 mii lei, din care s-a recuperat suma de 403 mii lei, abateri identificate în cazul: U.A.T.J. Alba, U.A.T.O. Zlatna, U.A.T.C. Berghin, U.A.T.C. Bucium, U.A.T.C. Jidvei, U.A.T.C. Meteș, U.A.T.C. Mihalț, U.A.T.C. Râmeț, U.A.T.C. Roșia de Secaș și U.A.T.C. Unirea.

Aspecte deficitare privind obligațiile și creanțele statului și ale UAT, în valoare totală de 115 mii lei, din care s-a virat operativ la buget, suma de 115 mii lei, reprezentând:

– venituri proprii în sumă de 101 mii lei, provenite din suprasolviri, a căror vechime a depășit termenul authorized până la care contribuabilii au avut posibilitatea de a solicita restituirea sau compensarea, abatere identificată la: U.A.T.M. Alba Iulia, U.A.T.C. Mihalț și U.A.T.C. Stremț;
– valoarea de recuperare a investiției în sumă de 14 mii lei, determinată din cuantumul veniturilor din chiriile încasate în anul 2020, pentru construcțiile ANL și datorată de U.A.T.M. Alba Iulia la bugetul de stat, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Aspecte deficitare privind activitatea de concesionare sau închiriere a bunurilor din domeniul public și privat a unităților administrativ-teritoriale, în sumă totală de 332 mii lei, din care s-a virat operativ la buget native suma de 55 mii lei. S-au reținut, în acest context, următoarele aspecte:

– nu s-a stabilit la nivelul actual, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare, veniturile din închirieri și concesiuni cuvenite bugetelor locale în baza contractelor de închiriere/concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT, încheiate de către autoritățile publice locale cu terțe persoane, abatere identificată în cazul: U.A.T.C.: Arieșeni, Cetatea de Baltă, Fărău, Rădești și Șibot, în sumă de 55 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 12 mii lei;
– nu s-a stabilit, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare penalitățile de întârziere în sumă de 10 mii lei, cuvenite bugetului native pentru neîncasarea la knowledge scadentă a redevenței, în cazul unui contract de concesiune încheiat cu o terță persoană juridică, abatere identificată la U.A.T.C. Unirea;
– nu s-a stabilit, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare veniturile cuvenite bugetului native rezultate din contractele de asociere încheiate cu terțe persoane juridice, respectiv nu au fost stabilite beneficiile cuvenite entității verificate, precum și perceperea și încasarea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a beneficiilor asocierii, în valoare de 199 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 43 mii lei, abatere identificată la U.A.T.M Alba Iulia;
– nu s-a înregistrat în evidența contabilă și nu s-au recepționat materiale în valoare de 68 mii lei, reprezentând bunuri în natură (piatră spartă) cuvenite bugetului native în baza contractului de asociere în participațiune încheiat cu o terță persoană juridică, abatere identificată la U.A.T.C. Stremț;
– nu au fost actualizate clauzele contractelor de delegare de gestiune privind determinarea cuantumului redevenței datorată de operatorii economici ce exploatează bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritoriale pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, conform prevederilor legale din domeniu, abatere identificată la U.A.T.M. Alba Iulia.

Cauzele care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt determinate de: necunoașterea în totalitate a legislației ce reglementează închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT, de către conducerea entităților și de către personalul cu atribuții în acest domeniu; neimplicarea ordonatorului principal de credite în stabilirea persoanelor cu atribuții clare pe linia stabilirii și urmăririi contractelor ce au ca și obiect închirieri și concesiuni de bunuri proprietatea publică sau privată a UAT, precum și ineficiența sistemului de management intern managerial.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

 Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.